top of page

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. 
Algemene voorwaarden en begripsbepalingen 

Artikel 2. 
Totstandkoming huurovereenkomst 

Artikel 3. 
Betalingscondities 

Artikel 4. 
Kosten 

Artikel 5. 
Borgsom 

Artikel 6. 
Verplichtingen van de verhuurder 

Artikel 7. 
Verplichtingen van de huurder 

Artikel 8. 
Aankomst in en vertrek uit het appartement 

Artikel 9. 
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder 

Artikel 10. 
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder 

Artikel 11. 
Aansprakelijkheid en recht 

Artikel 12. 
Klachten 

Artikel 13. 
Privacy 

Artikel 1. 
Algemene voorwaarden en begripsbepalingen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder van een appartement. 

Huurder: degene die het appartement huurt van de verhuurder voor een bepaalde tijd en de overeengekomen huurprijs aan de verhuurder heeft betaald. 

Verhuurder: Familie Lubbers, FACT Appartementen verhuur, zijnde degene die het appartement aan de huurder verhuurt. 

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van een appartement. 

Eigenaar: de eigenaar van het appartement, dan wel diens vertegenwoordiger, die het appartement in overleg met de verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt. 

Huurprijs: prijs per overnachting maal het aantal overeengekomen overnachtingen. De huurprijs kan vermeerderd worden met kosten en borgsom. 

Aanbetaling: het deel van de huurprijs dat de huurder bij boeking aan de verhuurder is verschuldigd. 

Borgsom: bedrag dat de huurder vooraf dan wel bij aankomst in het appartement betaalt aan de eigenaar voor eventuele kosten, schade of vermissing waarvoor de huurder verantwoordelijk is. 

Aankomst- en vertrektijdstip: de tijden die tussen huurder en verhuurder zijn overeengekomen. 

Artikel 2. 
Totstandkoming huurovereenkomst 

De verhuurder informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de huurder de boeking op de website van de verhuurder volledig heeft afgerond en verstuurd en nadat de bevestiging hiervan door de verhuurder aan hem is verstuurd. 

Artikel 3. 
Betalingscondities 

Binnen 10 dagen na boeking door de huurder op de website van verhuurder dient de aanbetaling op de door verhuurder aan huurder opgegeven bankrekening te zijn bijgeschreven. De aanbetaling bedraagt 30% van de totale som. Wanneer de aanbetaling niet binnen gestelde termijn op de bankrekening van de verhuurder is bijgeschreven, wordt de huurovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huur van het appartement dient de volledige huurprijs te zijn overgemaakt op de rekening van de verhuurder. Wanneer hieraan niet is voldaan vervalt het recht op huur van het appartement, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. 

Artikel 4. 
Kosten 

Indien naast de huurprijs kosten van toepassing zijn dan zal dat op de website van de verhuurder vermeld staan. Huurder zal deze op dezelfde wijze voldoen als de huurprijs. 

Artikel 5. 
Borgsom 

De eigenaar is gerechtigd een borg aan de huurder in rekening te brengen. De borgsom dient op diens verzoek vooraf, dan wel bij het betreden van het appartement aan de eigenaar betaald te worden. De borgsom wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur onmiddellijk door de eigenaar aan de huurder teruggegeven, dan wel binnen 14 dagen op diens bankrekening teruggestort indien de borg vooraf is betaald. Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing en verbruik van energie en schoonmaakkosten van het linnengoed. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar. 

Artikel 6. 
Verplichtingen van de verhuurder 

De verhuurder draagt er zorg voor dat het appartement op het overeengekomen aankomsttijdstip in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder beschikbaar wordt gesteld. 

Artikel 7. 
Verplichtingen van de huurder 

Bij aankomst in het appartement is de huurder verplicht de woning en de directe omgeving te inspecteren op eventuele gebreken. Indien er naar de mening van de huurder sprake is van gebreken, zal hij onmiddelijk de eigenaar hiervan in kennis stellen. De huurder zal de eigenaar redelijke tijd geven de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de huurder niet voldoende is opgelost, dan zal de huurder de eigenaar of diens vertegenwoordiger hiervan onmiddelijk in kennis stellen. 

In het appartement is overnachting toegestaan tot maximaal het aantal personen dat vermeld staat op de website van de verhuurder. Uitsluitend het aantal personen die door de huurder bij de boeking zijn opgegeven zijn gerechtigd om in het appartement te overnachten. 

Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van een nader overeen te komen extra huurprijs. Het is niet toegestaan personen in het appartement toe te laten, anders dan de huurder en de door hem opgegeven personen. De huurder is verantwoordelijk voor alle opgegeven personen. 

Bij overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden en wordt de toegang tot het appartement geweigerd. Huurder blijft de volledige huurprijs verschuldigd. Na ontbinding van de overeenkomst is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren. 

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het appartement, ook voor korte tijd, dient het appartement volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. In het appartement mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade. 

Indien er sprake is van buitenproportioneel hoog waterverbruik dan zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht. 

Artikel 8. 
Aankomst in en vertrek uit het appartement 

Aankomst en vertrek vinden plaats op de aankomst- en vertrekdata genoemd in de boekingsbevestiging. Aankomst van de huurder is tussen 17.00 en 20.00 uur. Vertrek dient plaats te vinden voor 11.00 uur. 

Bij aankomst controleert de huurder het appartement en de directe omgeving of deze naar zijn mening geen gebreken vertoont (zie artikel 7.). 

Bij aankomst controleert de huurder zelf of het appartement en of de inventaris compleet en onbeschadigd is. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het te repareren of te vervangen of aan te vullen. 

Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de huurder tijdig doorgegeven te worden aan de eigenaar of diens vertegenwoordiger die samen met de huurder de woning inspecteert. 

Het appartement wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de huurder aan de eigenaar of diens vertegenwoordiger te worden gemeld. 

Artikel 9. 
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder 

Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en goedkeuring van de verhuurder. 

Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt.  

Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het appartement blijft de volledige huurprijs verschuldigd. 

Artikel 10. 
Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de verhuurder 

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen: 
a. bij het niet (tijdig) voldoen door de huurder van de huurprijs. 
b. overmacht, oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van verhuurder of huiseigenaar of hun naaste familie. Alle door de huurder betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen zullen binnen 30 dagen na beëindiging aan de huurder geretourneerd worden. 
c. wegens omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verhuur van het vakantiehuis onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van inventaris, vernielingen aan het vakantiehuis en het ongeoorloofd toelaten van personen zoals in artikel 7 omschreven. Indien dit aan de huurder te wijten is zullen betaalde bedragen voor nog niet verstreken overnachtingen niet geretourneerd worden. 

De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst. 

Artikel 11. 
Aansprakelijkheid en recht 

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in het gehuurde vakantiehuis. 
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het vakantiehuis, tijdelijk uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en /of bouwwerkzaamheden in de omgeving van de vakantiewoning. 
c. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het vakantiehuis, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het vakantiehuis. 

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in of rond het gehuurde appartement bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement zullen de kosten aan de huurder worden doorberekend. De verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. 

Op alle geschillen tussen huurder en verhuurder is Oostenrijks recht van toepassing. 

Artikel 12. 
Klachten 

Alle klachten die betrekking hebben op het gebruik van het appartement dienen door de huurder terstond bij de eigenaar te worden ingediend. De huurder zal de eigenaar voldoende gelegenheid en medewerking geven de klacht binnen redelijke tijd te verhelpen. 

Indien geconstateerde gebreken of een klacht niet ter plaatse met de eigenaar kunnen worden opgelost dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal zich inspannen om de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen. 

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze door de huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de verhuurder. Klachten kunnen uiterlijk 30 dagen na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden ingediend. 

DISCLAIMER 

Door het maken van een boeking wordt u opgenomen in ons adressenbestand. Als u hier geen prijs meer op stelt dan kunt u dat doorgeven via de contactmogelijkheid op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling bij te kunnen houden. Verder om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en tenslotte om u op de hoogte te houden van onze diensten. 

Fact Appartements verhuur geeft u tips om uw verblijf in Oostenrijk aan te veraangenamen. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

Artikel 13. 
Privacy 

Verzamelen van persoonlijke informatie 

Afhankelijk van de reservering wordt bepaalde informatie die we van u vragen, aangeduid als verplicht en andere als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde reservering niet invult, kunnen we de reservering niet aannemen. 

Bewaren van gegevens. 
We bewaren uw informatie zolang uw informatie nodig is om u reserveringenen bestellingen te kunnen aanbieden of dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wenst te verwijderen of als u verzoekt dat wij uw informatie niet langer gebruiken om u diensten aan te bieden, kunt u contact opnemen met info@fact-apartments.at We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen. 

Keuze/afmelden. 
U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van FACT Apartments te ontvangen door een mail te sturen naar info@fact-apartments.at

Bescherming van uw persoonlijke gegevens. 
We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet over te maken of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. 
Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen info@fact-apartments.at 

Cookie- en trackingtechnologieën. 
De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina‘s, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd. 
We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren. 
Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door FACT Apartments en onze partners, analyse-services en service gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers door de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven op zowel individuele als samengevoegde basis ontvangen. 
• Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken. 
We geven u de mogelijkheid voor het delen van informatie zoals berichten, foto’s en video’s van FACT-Apartments. Houd er wel rekening mee dat we geen controle hebben over de handelingen van anderen met wie u besluit uw pagina’s en gegevens te delen. 

Wijzigingen in het privacybeleid. 
FACT-Apartments behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid en dit voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop FACT-Apartments uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@fact-apartments.at

Widgets voor sociale media. 
Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma`s die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina`s u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale media-functies en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing. 

Single sign-on 
U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook, instagram of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook, instagram bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk. 

Kinderen 
Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18. 

Privacyklachten 
FACT Apartments neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als u denkt dat FACT-Apartments zich niet heeft gehouden aan het privacybeleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u een brief sturen naar FACT Apartments, Erlendorf 19, 9587, Riegersdorf, Arnoldstein. Omschrijf in uw brief zo gedetailleerd mogelijk de manieren waarop u denkt dat het privacybeleid van FACT Apartments niet werd nageleefd. We zullen uw klacht meteen onderzoeken en zo snel mogelijk contact met u opnemen. 
 

Annuleringsbeleid

 

Op de datum van aankomst wordt uw appartement vanaf 15.00 uur vrijgegeven.

 

Op vertrekdatum dient u het appartement uiterlijk om 11.00 uur in de ochtend te verlaten.

 

Uiterlijk 10 dagen nadat u een bevestiging heeft gekregen op uw reserveringsaanvraag dient u 30% van het totale huurbedrag aan te betalen. Nadat wij uw aanbetaling ontvangen hebben, is uw reservering definitief. 

 

Uiterlijk 4 weken voor aankomstdatum bent u het restant huurbedrag verschuldigd. Indien u reserveert binnen 6 weken voor aankomstdatum, betaalt u direct het totale huurbedrag om de reservering definitief te maken.

 

Bij annulering 6 weken of minder voor geplande aankomstdatum is men, buiten Euro 25,- adm/ann.kosten, ook 30% van het totale boekingsbedrag verschuldigd.

 

Bij annulering binnen 7 dagen voor geplande aankomstdatum zijn de annuleringskosten 100% van het totale huurbedrag.

 

Een annuleringsverzekering tegen risico’s van ziekte, ongeval of andere omstandigheden, dient door de huurder zelf te worden afgesloten.

Contact

FACT Apartments

Fam. Lubbers

Erlendorf 19

9587, Riegersdorf, Arnoldstein

+43 664 265 1200

bottom of page